مهدی جعفرزاده

رئیس هیئت مدیره

محمود جعفرزاده

مدیر عامل

میثم جعفرزاده

نایب رئیس هیئت مدیره
TOP